Mati dalam Iman dan Taqwa

GEMA JUMAT, 22 JUNI 2018

Iman dan takwa adalah hal pokok dalam kehidupan seorang Muslim. Segala perbuatan bisa terhitung baik jika mengalir dari telaga iman tersebut. Sedang taqwa biasanya berfungsi mengawal hal itu menjadi kebaikan yang sempurna.

Tak heran, dalam setiap nasihat khutbah, juru khatib selalu berpesan untuk merawat serta meninggikan kadar iman dan takwa dalam diri setiap orang beriman.

Allah berfirman:  “Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya,  dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS: Ali Imran [3] : 102)

Abdullah bin Mas’ud  R.a berkata, jika kalian mendapati ayat yang dimulai dengan kalimat “Ya ayyuha al-ladzina amanu” hendaklah kalian sungguh-sungguh memperhatikan ayat tersebut. Sebab sesudah (lafazh) itu, datang perintah yang wajib dikerjakan atau larangan yang mesti dijauhi.

Ibnu Mas’ud menambahkan, maksud sebenar-benar takwa di adalah menaati Allah Swt dan tidak bermaksiat kepada-Nya. Senantiasa mengingat Allah serta bersyukur kepada-Nya tanpa ada pengingkaran (kufr) di dalamnya (Tafsir Ibnu Katsir: Dar at-Thayyibah, 1999).

Imam az-Zuhri R.a menegaskan, jika kalian mendapati firman Allah “Ya ayyuha al-ladzina amanu” maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sebab Nabi Saw sebagai teladan umat Islam juga telah mengerjakan hal tersebut.

Ayat di atas menggunakan maf’ul muthlaq (penyebutan obyek yang berasal dari kata kerja), yaitu “ittaqullaha haqqa tuqatihi”.

Disebutkan, semacam itu mengandung penegasan sebuah makna. Allah menyuruh bertaqwa dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, bukan setengah atau separuh, apalagi jika agama ini dijadikan permainan.

Selain itu terdapat nafyu (penegasian) dan itsbat (penetapan) dalam lafazh “wa la tamutunna illa wa antum muslimuna“.

Sebuah gaya bahasa penegasan dari Allah tentang larangan mati selain di atas agama Islam. Bahwa hendaknya seorang Muslim tak henti berproses menjaga iman dan takwanya hingga akhir hayat nanti.

Karena itu, setelah sebulan penuh kita “asah” iman dan taqwa sepanjang Ramadhan, seharusnya kita merawatnya dengan, sehingga iman dan taqwa terus bersama kita hingga akhir hayat. Smh/Hidcom

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!