Suri Tauladan

Oleh: H. Basri A. Bakar
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yag baik bagimu (yaitu)
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kebahagiaan) pada hari akhir serta banyak mengingat Allah”. (QS.Al-Ahzab : 21)
NABIMuhammad SAW adalah seorang sosok pilihan yang patut dicontoh dan ditauladani dalam
setiap kehidupan. Beliau memiliki kesempurnaan akhlak dan kepribadan yang mendapat sebutan
“uswatun hasanah” (suri tauladan yang baik). Beliau sanggup menaklukkan lawan hanya dengan
akhlaknya. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah disegani oleh kawan dan lawan.
Watak Rasulullah dibentuk oleh Allah melalui Al-Quran. Sifat-sifat Nabi yang mulia, kebijaksanaan dalam memimpin negara, berlemah-lembut dan berhikmah dalam berdakwah serta berlaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasulullah senantiasa menunjukkan budi pekerti yang baik dan terpuji kepada umatnya. Beliau diutus untuk seluruh ummat manusia, dimana ajaranajaran beliau mengajak pada kedamaian, kasih sayang, moral dan etika yang baik serta kesejahteraan manusia. Allah memberi kelebihan dan keutamaan kepada kita, umat Muhammad, berupa misi beliau yang menebar rahamatan lil aalalmin. Sebagaimana firman Allah SWT : “Dan Kami tidak mengutus kamu, kecuali sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta”.(QS. Al Anbiya:107)
Oleh sebab itu, keteladanan yang dicontohkan Rasullah melalui perkataan, sikap dan perbuatan
beliau perlu ditiru oleh segenap ummat dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih-lebih uswah atau
qadwah itu harus diterapkan dalam sektor pendidikan oleh seorang guru atau pengajar untuk menjadi contoh bagi anak didik. Demikian pula harus dipratekkan oleh orang tua bagi anak-anaknya. Sebab, akhir-akhir ini betapa contoh teladan itu nyaris mahal dalam keseharian, sehingga yang tampak menganga adalah keterpurukan nilai-nilai moral yang mengarah kepada kehancuran akhlak.